pauw

Available courses

De module biedt een encyclopedisch overzicht van 25 eeuwen westerse filosofie. Er wordt stil gestaan bij de voornaamste stromingen en vertegenwoordigers. De denkkaders worden uitgelegd, alsook het belang in cultuurhistorisch oogpunt. Waar van toepassing wordt ook de verbinding met theologie en christendom gemaakt.


In deze cursus wordt de student vertrouwd gemaakt met de wereld van het Oude Testament. Het gaat om een inleidende cursus, wat betekent dat veel verschillende onderwerpen aan bod zullen komen. Het gaat hierbij om de volgende thema's: 

  1. Inhoud en ontstaan Hebreeuwse Bijbel
  2. Theologie van de Hebreeuwse Bijbel
  3. Geschiedenis van het Oude Israël
  4. Modern Bijbel lezen
  5. Enkele algemene thema’s uit de Hebreeuwse Bijbel nader belicht

Na de cursus zal de student een algemeen begrip hebben van het ontstaan en de inhoud van de Hebreeuwse Bijbel en inzicht in de huidige stand van de Bijbelwetenschap.

In deze cursus wordt de student vertrouwd gemaakt met de wereld van het Nieuwe Testament. Het gaat om een inleidende cursus, wat betekent dat veel verschillende onderwerpen aan bod zullen komen. Het gaat hierbij onder andere om de volgende thema's: 

  1. Inhoud en ontstaan Nieuwe Testament
  2. Theologie van het Nieuwe Testament
  3. De Evangelies en de brieven
  4. De historische Jezus
  5. De apocriefen

Na de cursus zal de student een algemeen begrip hebben van het ontstaan en de inhoud van het Nieuwe Testament en inzicht in de huidige stand van de Bijbelwetenschap.


In deze cursus wordt de student geleerd om zelfstandig, met gebruikmaking van hulpmiddelen (software-programma's, grammatica's en woordenboeken), teksten uit de Bijbel te vertalen. 

Deze module biedt inzicht in de werking van de Bijbelse talen (Klassiek Hebreeuws en Koinè-Grieks) en legt hierbij de nadruk op de syntaxis. De ontleding van woorden wordt in deze cursus niet aangeleerd, maar vervangen door de hulpmiddelen. Deze verkorte cursus is voldoende om een 'notie' te hebben van de Bijbelse talen, zonder dat alle regels en woorden uit het hoofd geleerd moeten worden. 

Voordeel van deze cursus is dat de student in een relatief kort tijdsbestek toegang krijgt tot de grondtalen van de Bijbel en daarbij zelf de bestaande vertalingen kan beoordelen en naar waarde schatten. 

Voor velen staat religie lijnrecht tegenover de rede en sluit wetenschap elke vorm van geloof uit. 

Geloof en wetenschap ontstaan vanuit de fundamentele tendens van de mens om uiting te geven aan onze nood aan coherentie. De inhoudelijke voorstellingen van geloof en wetenschap zijn afhankelijk van tijd en context. In deze module brengen we daarom het hedendaagse debat tussen geloof en wetenschap voor het voetlicht. 


In deze cursus overlopen we 25 eeuwen filosofie in vogelvlucht. Hoe brachten vroege denkers de werkelijkheid in kaart? We zien hoe denkpatronen zich ontwikkelden doorheen de eeuwen, welke invloeden ertoe bijdroegen en hoe ons huidige wetenschappelijke wereldbeeld tot stand kwam. De grondlijnen die we volgen zijn deze die de westerse cultuur tot stand bracht. Vanuit deze inleidende kennis kan men in verschillende richtingen zijn filosofische kennis verder uitbreiden. Dit overzicht is een vertrekpunt.

Encyclopedische aspecten van de studie theologie en de hermeneutische kernvragen. 

Aandacht voor de problematiek profetie versus moderniteit, religie versus wetenschap en geloof versus rede.

In deze module onderzoeken we de handelingswetenschap die haar kennis en inspiratie haalt uit de Bijbel en de christelijke traditie. Ethiek is de discipline waarin wordt nagedacht over het leven of het bestaan en wat goed, minder goed of zelfs kwaad is. 'Christelijke ethiek’ is dan het nadenken over deze zaken vanuit de joods-christelijke traditie die de westerse cultuur mede vormgaf.


In deze cursus komen de grondslagen van het protestantisme aan bod. Welke ideeën ontvlamden voorin de 16e eeuw en hoe veranderden ze de wereld? De belangrijke theologen en hun voornaamste stellingen komen uitvoerig aan bod. We maken kennis met Maarten Luther en Johannes Calvijn, Maar ook Melanchton, Zwingli en Bucer komen aan bod. Deze basiscursus heeft een uitvoerige documentatiemap, waardoor men de sleutelteksten van de Reformatie zelf kan lezen. Voor wie van dicht of ver met het protestantisme te maken heeft, is deze module basisstof.

Deze module beschrijft hoe het christendom tot stand kwam. Hiervoor zullen we in deze cursus zoeken naar de inhoud, de historische ontwikkeling en de filosofische grondslagen van de christelijke religie. 

De drie sporen lopen door elkaar, omdat de systematische doordenking van het geloof gelijke tred moet houden met de ontwikkeling en de resultaten van de wetenschap. De ontwikkeling van het christendom is ook de ontwikkeling van dogma's.


Zoals een gebied haar zichtbare oppervlakte te danken heeft aan de ondergrondse voedingsbodem, zo heeft elke cultuur onzichtbare tendensen die haar werking bepalen. In deze cursus leren we over de ondergrondse bewegingen die het westerse christendom mede hebben bepaald. We spreken over 'alternatieve' stromingen omdat de triomferende traditie van meet af aan een scherp onderscheid maakte tussen de 'ware' gelovigen en de 'ketters.' In deze module komen de uitgestotenen van het christendom aan bod. We leren over gnostiek, hermetisme, katharen, rozenkruisers en vrijmetselarij. Een degelijk inzicht in wat deze alternatieve bewegingen doorgeven levert een verhelderend beeld van het klassiek christendom op.

In deze module nemen we de verschillende opvattingen over de verhouding tussen religie en samenleving onder de loep. Het gaat daarbij om de sociologische ontwikkelingen die zich in het kader van religieuze zingeving voordoen. Het baanbrekende werk van enkele markante godsdienstsociologen zoals Emile Durkheim en Max Weber komt daarbij aan bod. Ook voeren we een aantal dieptepeilingen door en leggen de vinger op de pols van hedendaagse maatschappelijke tendensen zoals toenemende secularisering en fundamentalisme. Deze cursus is onontbeerlijk voor wie met religie in de samenleving te maken heeft.   

De relatie tussen Joden en niet-Joden is vaak heel moeilijk en problematisch geweest. Wij gaan deze relatie door de geschiedenis heen bestuderen, in het bijzonder de relatie tussen het Christendom en het Jodendom in verleden en heden wordt onderzocht.


Om de relatie tussen de Kerk en het Jodendom te begrijpen, kijken wij eerst naar de relatie tussen Joden en niet-Joden vóór het Christendom. Het studiemateriaal begint dus met een beschrijving van de relatie tussen Joden en niet-Joden zoals we dat in het Eerste Testament en in de Antieke Wereld terugvinden.
We analyseren de relatie tussen Joden en niet-Joden ten tijde van het Tweede Testament, de relatie in de Joodse geschriften, en de gevolgen van de Joodse opstanden.


Daarna gaan we voor elke periode in de Europese geschiedenis na hoe de relatie tussen Joden en Christenen verliep: tijdens de Vroege Kerk, bij de kerkvaders, in de Middeleeuwen, tijdens de Reformatie, tijdens de Verlichting, en in de 19e en 20e eeuw. Er wordt ook aandacht besteed aan het Zionisme, en aan de antisemitische legende van het “Sacrament van Mirakel”.

In de antropologie van de religie gaan we op zoek naar de verhouding tussen de mens en het 'heilige'. Daarbij maken we uitvoerig gebruik van de onderzoeksresultaten van andere menswetenschappen, zoals psychologie, neurologie, etnografie, sociologie en culturele studies van volken en tradities. Deze voortschrijdende kennis levert ons een vernieuwd perspectief op om naar religie te kijken. Het evolutionaire denken neemt daarin een belangrijke plaats. In deze cursus beschrijven we dit antropologische perspectief op religie en passen deze beschouwing toe op de Bijbel en andere antieke teksten.    

Deze module bespreekt het ontstaan, de geloofsinhoud en de ontwikkeling van de islam. De belangrijkste begrippen en stromingen komen aan bod en worden helder uitgelegd. Ook worden er lijnen getrokken vanuit de Joods-christelijke en Bijbelse traditie die binnen de islamitische traditie geplaatst kunnen worden. Verder worden aanzetten gegeven om een visie te ontwikkelen op de (recente) problematiek tussen de islam en de monotheïstische religies en de seculiere samenleving.


Door de systematische bestudering van twee handboeken maakt de student kennis met het brede terrein van deze twee disciplines binnen de Praktische Theologie. Door opdrachten waarin de huidige praktijk wordt vergeleken met de bestudeerde theorie wordt de inhoud actueel. Deze opdrachten helpen de studenten ook om zich de inhoud persoonlijk toe te eigenen. Juist in deze tijd van transitie is de wisselwerking tussen de theoretische concepten, de veranderende praktijk en de persoonlijke visie noodzakelijk. de bijeenkomsten zijn op die interactie gericht.

Doelstelling:

De student(e) kent de belangrijkste veranderingen binnen dit vakgebied en kan op basis van een eigen onderbouwde visie kiezen voor de vormgeving van eigen onderwijsactiviteiten.

Inhoud:

Iedere deelnemer voert de stappen van een ontwerponderzoek uit om tot een visie op onderwijs te komen en die visie ook te kunnen vertalen in concrete activiteiten. Naar gelang de mogelijkheden worden de ontwerpen ook uitgeprobeerd.

Aan de orde komen: visies op leren, onderwijskundige uitgangspunten, doelstellingen, didactiek en evaluatie

Inhoud

Vanuit concrete erediensten wordt het spoor terug gezocht in de tijd en de tradities naar achterliggende vormen en overtuigingen. De aanpak is die van onderzoekend en ontwerpend leren. Aspecten die in ieder geval aan de orde komen: jaarorde, vaste onderdelen, preken, sacramenten en gebouwen.

Het doel van de zoektocht is een gefundeerde, persoonlijke visie op de kwaliteitseisen die in deze tijd gesteld kunnen worden aan eredienst en preek.

Doelstelling

De student(e) verkent de belangrijkste onderdelen van de liturgie en de achterliggende tradities. Op basis van deze verkenning worden de theoretische concepten erachter gewogen, zowel theologisch als religiewetenschappelijk. De student bezint zich op de plaats van de preek in de eredienst en verkent de hermeneutische implicaties. Deze verkenningen hebben een direct verband met de eigen spiritualiteit.