The first part of the module, Church Order, deals with texts of the Constitution and Church Order that preserve good order within the United Protestant Church in Belgium (UPCB).

In the Protestant tradition, each Church has its own church order. So what is so unique about the Belgian one? Or what is so Belgian about the Protestant Church Order? 

The student discovers the ecclesiological basis of the church order. Furthermore, the main lines, the background of the origin, the function and the development of the church order of the UPCB and its structure are discussed. What makes a church a church is the actual question that is central to the subject of Church Law. When is a group of people a church and why? Why does the UPCB identify its creed as a statement of faith? What model of church organization did the UPCB choose at its creation? Through case studies and exercises, the student learns to apply the church order in practice by reading and understanding legal texts. Those who wish to search the texts themselves for answers to the question of whether anyone, regardless of age and gender, can become a pastor in the UPCB or what the highest authority in the Church is yet does not have all the powers, will learn the necessary skills for this in this module. The ecumenical contacts of the UPCB and its curious relationship with the Belgian government are also discussed.

The course ends with an overview of the diversity of ministries and assignments that enrich the UPCB at the crossroads of Church and society.

 The lectures are given in English, except for the second part of the module on diversity.


In deze cursus maak je kennis met de ontwikkelingen binnen de Praktische Theologie in de afgelopen decennia. De ontwikkeling van een kerkelijk vakgebied naar een handelingswetenschap komt daarbij aan de orde. De verhouding tot de sociale wetenschappen komt aanbod. Zo zal er worden stilgestaan bij de godsdienstsociologie. 

Ook is er aandacht voor de nieuwste ontwikkelingen, met name voor de collaboratieve approach.

Door de systematische bestudering van twee handboeken maakt de student kennis met het brede terrein van deze twee disciplines binnen de Praktische Theologie. Door opdrachten waarin de huidige praktijk wordt vergeleken met de bestudeerde theorie wordt de inhoud actueel. Deze opdrachten helpen de studenten ook om zich de inhoud persoonlijk toe te eigenen. Juist in deze tijd van transitie is de wisselwerking tussen de theoretische concepten, de veranderende praktijk en de persoonlijke visie noodzakelijk. de bijeenkomsten zijn op die interactie gericht.

Doelstelling:

De student(e) kent de belangrijkste veranderingen binnen dit vakgebied en kan op basis van een eigen onderbouwde visie kiezen voor de vormgeving van eigen onderwijsactiviteiten.

Inhoud:

Iedere deelnemer voert de stappen van een ontwerponderzoek uit om tot een visie op onderwijs te komen en die visie ook te kunnen vertalen in concrete activiteiten. Naar gelang de mogelijkheden worden de ontwerpen ook uitgeprobeerd.

Aan de orde komen: visies op leren, onderwijskundige uitgangspunten, doelstellingen, didactiek en evaluatie

Inhoud

Vanuit concrete erediensten wordt het spoor terug gezocht in de tijd en de tradities naar achterliggende vormen en overtuigingen. De aanpak is die van onderzoekend en ontwerpend leren. Aspecten die in ieder geval aan de orde komen: jaarorde, vaste onderdelen, preken, sacramenten en gebouwen.

Het doel van de zoektocht is een gefundeerde, persoonlijke visie op de kwaliteitseisen die in deze tijd gesteld kunnen worden aan eredienst en preek.

Doelstelling

De student(e) verkent de belangrijkste onderdelen van de liturgie en de achterliggende tradities. Op basis van deze verkenning worden de theoretische concepten erachter gewogen, zowel theologisch als religiewetenschappelijk. De student bezint zich op de plaats van de preek in de eredienst en verkent de hermeneutische implicaties. Deze verkenningen hebben een direct verband met de eigen spiritualiteit.