Hermeneutiek is de studie van interpretatie van teksten. Met name in de theologie speelt de kunst van het interpreteren een grote rol. We hebben immers te maken met antieke teksten. Ze vormen de basis van de geloofsopvattingen en de theologische stelsels die uit de studie van de Bijbel en andere tradities voortkomen. We gebruiken het woordje ‘kritiek’, afgeleid van het Griekse ‘krinomai’ dat scheiden, schiften, onderscheiden, maar ook beslissen of oordelen betekent. Als we over kritische hermeneutiek spreken, bedoelen we de traditie die sinds de verlichting in de westerse cultuurwetenschappen aan de orde van de dag is. Het gaat dan over de maat nemen van aangereikte kennis of teksten volgens bepaalde criteria. Een kritische reflectie neemt het gebodene niet zomaar aan, maar stelt vragen naar de normen en waarden die daarin tot uitdrukking komen.


In deze cursus overlopen we 25 eeuwen filosofie in vogelvlucht. Hoe brachten vroege denkers de werkelijkheid in kaart? We zien hoe denkpatronen zich ontwikkelden doorheen de eeuwen, welke invloeden ertoe bijdroegen en hoe ons huidige wetenschappelijke wereldbeeld tot stand kwam. De grondlijnen die we volgen zijn deze die de westerse cultuur tot stand bracht. Vanuit deze inleidende kennis kan men in verschillende richtingen zijn filosofische kennis verder uitbreiden. Dit overzicht is een vertrekpunt.

Voor velen staat religie lijnrecht tegenover de rede en sluit wetenschap elke vorm van geloof uit. 

Geloof en wetenschap ontstaan vanuit de fundamentele tendens van de mens om uiting te geven aan onze nood aan coherentie. De inhoudelijke voorstellingen van geloof en wetenschap zijn afhankelijk van tijd en context. In deze module brengen we daarom het hedendaagse debat tussen geloof en wetenschap voor het voetlicht. 


Encyclopedische aspecten van de studie theologie en de hermeneutische kernvragen. 

Aandacht voor de problematiek profetie versus moderniteit, religie versus wetenschap en geloof versus rede.

In deze module onderzoeken we de handelingswetenschap die haar kennis en inspiratie haalt uit de Bijbel en de christelijke traditie. Ethiek is de discipline waarin wordt nagedacht over het leven of het bestaan en wat goed, minder goed of zelfs kwaad is. 'Christelijke ethiek’ is dan het nadenken over deze zaken vanuit de joods-christelijke traditie die de westerse cultuur mede vormgaf.


In deze cursus komen de grondslagen van het protestantisme aan bod. Welke ideeën ontvlamden voorin de 16e eeuw en hoe veranderden ze de wereld? De belangrijke theologen en hun voornaamste stellingen komen uitvoerig aan bod. We maken kennis met Maarten Luther en Johannes Calvijn, Maar ook Melanchton, Zwingli en Bucer komen aan bod. Deze basiscursus heeft een uitvoerige documentatiemap, waardoor men de sleutelteksten van de Reformatie zelf kan lezen. Voor wie van dicht of ver met het protestantisme te maken heeft, is deze module basisstof.

Deze module beschrijft hoe het christendom tot stand kwam. Hiervoor zullen we in deze cursus zoeken naar de inhoud, de historische ontwikkeling en de filosofische grondslagen van de christelijke religie. 

De drie sporen lopen door elkaar, omdat de systematische doordenking van het geloof gelijke tred moet houden met de ontwikkeling en de resultaten van de wetenschap. De ontwikkeling van het christendom is ook de ontwikkeling van dogma's.