Available courses

In deze cursus wordt de student vertrouwd gemaakt met de wereld van het Oude Testament. Het gaat om een inleidende cursus, wat betekent dat veel verschillende onderwerpen aan bod zullen komen. Het gaat hierbij om de volgende thema's: 

 1. Inhoud en ontstaan Hebreeuwse Bijbel
 2. Theologie van de Hebreeuwse Bijbel
 3. Geschiedenis van het Oude Israël
 4. Modern Bijbel lezen
 5. Enkele algemene thema’s uit de Hebreeuwse Bijbel nader belicht

Na de cursus zal de student een algemeen begrip hebben van het ontstaan en de inhoud van de Hebreeuwse Bijbel en inzicht in de huidige stand van de Bijbelwetenschap.

De curus bevat veel aanvullende literatuur in het Engels.

In deze cursus wordt de student vertrouwd gemaakt met de wereld van het Nieuwe Testament. Het gaat om een inleidende cursus, wat betekent dat veel verschillende onderwerpen aan bod zullen komen. Het gaat hierbij onder andere om de volgende thema's: 

 1. Inhoud en ontstaan Nieuwe Testament
 2. Theologie van het Nieuwe Testament
 3. De Evangelies en de brieven
 4. De historische Jezus
 5. De apocriefen

Na de cursus zal de student een algemeen begrip hebben van het ontstaan en de inhoud van het Nieuwe Testament en inzicht in de huidige stand van de Bijbelwetenschap.


"Ut unum sint! Dat zij een mogen zijn!" is de slogan van de Oecumenische Beweging. Maar wat bedoelen we met oecumenica of oecumenische studies? In deze kennismakingscursus bestuderen we de grootste struikelblokken voor de eenmaking van de verschillende kerken, maar ook hoe de verschillende denominaties in de loop van de jaren toch met elkaar in gesprek zijn gegaan. Dit leidde in veel gevallen tot grotere samenwerking en zelfs officiële overeenkomsten.

Dit is een keuzevak van 5ECTS.

In deze kennismakingscursus ontmoeten we de grootste denominatie uit de Reformatieperiode en de derde grootste christelijke wereldgemeenschap.

Van Hendrik VIII, door de eeuwen heen, tot vandaag, bespreken we de geschiedenis, de theologie, de liturgie en muziek, enzo. van een traditie die via het Britse Rijk een wereldtraditie werd.

Dit is een keuzevak voor 5 ECTS.

Deze module vormt een inleiding op Religiestudies. Dit vakgebied behoort slechts enkele decennia tot het academisch curriculum. Men sprak voorheen over 'wereldreligies' of 'godsdienstwetenschappen'. Religiestudies omvat een breed scala aan perspectieven en stelt de vraag naar het waarom en hoe men religies beschouwt. In deze module ontdekt de student de sleutelconcepten en terminologie van dit vakgebied. Ook krijgt men in 10 lessen een overzicht van de voornaamste theoretische perspectieven en methodologische benaderingen. Aangezien Religiestudies een interdisciplinaire academische aanpak veronderstelt komen ook sociologische, antropologische, politiek en economische  benaderingen van religie aan bod.       

In deze module nemen we de verschillende opvattingen over de verhouding tussen religie en samenleving onder de loep. Het gaat daarbij om de sociologische ontwikkelingen die zich in het kader van religieuze zingeving voordoen. Het baanbrekende werk van enkele markante godsdienstsociologen zoals Emile Durkheim en Max Weber komt daarbij aan bod. Ook voeren we een aantal dieptepeilingen door en leggen de vinger op de pols van hedendaagse maatschappelijke tendensen zoals toenemende secularisering en fundamentalisme. Deze cursus is onontbeerlijk voor wie met religie in de samenleving te maken heeft.   

In de antropologie van de religie gaan we op zoek naar de verhouding tussen de mens en het 'heilige'. Daarbij maken we uitvoerig gebruik van de onderzoeksresultaten van andere menswetenschappen, zoals psychologie, neurologie, etnografie, sociologie en culturele studies van volken en tradities. Deze voortschrijdende kennis levert ons een vernieuwd perspectief op om naar religie te kijken. Het evolutionaire denken neemt daarin een belangrijke plaats. In deze cursus beschrijven we dit antropologische perspectief op religie en passen deze beschouwing toe op de Bijbel en andere antieke teksten.    

De studenten maken kennis met de waarden die het Jodendom zichzelf heeft eigen gemaakt in de lange bewogen geschiedenis, waarin men ondanks alles trouw aan de Bijbel wilde blijven.


Zoals een gebied haar zichtbare oppervlakte te danken heeft aan de ondergrondse voedingsbodem, zo heeft elke cultuur onzichtbare tendensen die haar werking bepalen. In deze cursus leren we over de ondergrondse bewegingen die het westerse christendom mede hebben bepaald. We spreken over 'alternatieve' stromingen omdat de triomferende traditie van meet af aan een scherp onderscheid maakte tussen de 'ware' gelovigen en de 'ketters.' In deze module komen de uitgestotenen van het christendom aan bod. We leren over gnostiek, hermetisme, katharen, rozenkruisers en vrijmetselarij. Een degelijk inzicht in wat deze alternatieve bewegingen doorgeven levert een verhelderend beeld van het klassiek christendom op.

In de literatuur is de erfenis van de christelijke cultuur diep doorgedrongen. In de moderniteit weegt de Bijbelse achtergrond van vele literaire teksten door. In deze module maken we een overzicht en verkennen het literaire terrein, op zoek naar Bijbelse en christelijke wortels. Het is verrassend en tegelijk interessant om te merken dat talloze auteurs worstelden met de religieuze componenten in onze cultuur. Deze module vraagt leeswerk. 

De popmuziek bulkt van de religieuze verwijzingen en achtergronden. Een zoektocht en inventarisatie van de verbinding tussen moderne jongerencultuur en antieke geloofsvoorstellingen levert een helder zicht op de ontwikkelingen die de mensheid de voorbije honderd jaar doormaakte. On deze module focussen we op de moderne muziekcultuur die na Wereldoorlog II haar vleugels uitsloeg. De leggen daarbij verbanden met Bijbelse begripsvorming en religieuze inspiratie. De module leert de student een degelijke onderbouwde positiebepaling aan te nemen ten aanzien van popmuziek en geloof.

Deze module bespreekt het ontstaan, de geloofsinhoud en de ontwikkeling van de islam. De belangrijkste begrippen en stromingen komen aan bod en worden helder uitgelegd. Ook worden er lijnen getrokken vanuit de Joods-christelijke en Bijbelse traditie die binnen de islamitische traditie geplaatst kunnen worden. Verder worden aanzetten gegeven om een visie te ontwikkelen op de (recente) problematiek tussen de islam en de monotheïstische religies en de seculiere samenleving.


Religie en kunst zijn zeer menselijke activiteiten. De combinatie van de twee heeft in de geschiedenis heel wat fantastische en boeiende resultaten opgeleverd. De Bijbel zelf, het heilige boek van het christendom, is een ware handleiding voor thema's in de kunst. 

In de 10 hoofdstukken van deze kennismakingscursus zullen we meer over deze prachtige interactie tussen kunst, theologie en godsdienst leren kennen. We zullen thematisch te werk gaan en vooral de plastische kunsten en bouwkunst in het Westerse christendom zullen aan bod komen, maar er is ook tijd om naar andere delen van de wereld te kijken en met de twee andere abrahamitische wereldreligies kennis te maken, nl. het jodendom en de islam.

Dit is een keuzevak van 5ECTS.

In de hedendaagse samenleving heeft religie geen evidente plaats meer. Tegelijk neemt religieuze diversiteit toe, waardoor tradities het steeds moeilijker hebben. Dit stelt hedendaagse theologen voor grote uitdagingen. Hoe kunnen we de Bijbelse en traditionele zingeving vertolken, zodanig dat mensen opnieuw weerbaar worden? Geloof is een menselijke kwaliteit die mensen zekerheid en zelfaanvaarding schenkt. In confrontatie met de klimaatcrisis en de ongelijkheid in de wereld neemt defaitisme vaak de overhand. In deze cursus onderzoeken we de Bijbel en de traditie op zoek naar weerbaarheid.

In deze reeks verzamelen we de opbrengst van de Bijbelse Theologie van de afgelopen decennia en willen we een nieuwe stap zetten. Onze tijd nodigt uit tot aandacht voor het uitzonderlijke, voor het incidentele, voor het eigene. Nu de traditie stokt, spreken we minder vanzelf, is de verkondiging geen gegeven. We zoeken opnieuw naar de stem van een verhaal in de verwachting dat het ons opnieuw zal aanzetten tot spreken. In vier bijeenkomsten verkennen we de hoofdlijnen van het vakgebied.

In deze cursus wordt het fenomeen van de 'apocalyptiek' belicht vanuit twee onderzoeksvelden. In de eerste plaats vanuit de Bijbelwetenschap, aangezien de broedplaats van apocalyptisch denken in de Bijbelse literatuur ligt. Complementair is het veld van de Religiestudies, met aandacht voor de apocalyptiek in christelijke tradities door de eeuwen heen en in de Islam. 

Deze cursus biedt een helder overzicht van het ontstaan van apocalyptisch denken, van de fundamentele ideeën die eraan ten grondslag liggen en van de ontwikkeling van deze ideeën door de eeuwen heen. Het blijkt dat apocalyptische opvattingen, beelden en literatuur tot op de dag van vandaag springlevend zijn en in onze tijd (zoals in elke periode) opnieuw worden vormgegeven. We gaan dan ook op zoek naar de bron van deze oeroude beelden en vinden ze terug op de vreemdste plaatsen van onze cultuur vandaag.

In deze cursus wordt het fenomeen van religieus 'radicalisme' belicht vanuit twee onderzoeksvelden. In de eerste plaats vanuit de bijbelse wetenschappen. We stellen de vraag in hoeverre de Bijbel radicale opvattingen verkondigt en in welke mate wij hierdoor (nog steeds) bepaald worden? Deelvragen hierbij zijn hoe het mogelijk is dat religieuze teksten mensen radicaal kunnen beïnvloeden en of radicale teksten altijd tot radicaal gedrag moeten leiden? Hoe kunnen we ontsnappen aan (religieus) radicalisme?

Het tweede veld is dat van de Religiestudies waarbij dieper ingegaan wordt op de sociale en psychologische achtergronden van radicaal denken en fanatisme. De radicale achtergrond van het ontluikende protestantisme in de 16e eeuw wordt hierbij ook belicht.

Lezingen over de kruistochten en antisemitisme vervolledigen de cursus als uitingsvormen van een uiterst radicaal geloof in de 'eigen waarheid'. 

Het discours omtrent identiteit woedt in alle hevigheid. Naarmate de globalisering toeneemt en mensen over de gehele wereld geconnecteerd zijn, is de nood aan eigenheid en behoud groot. In deze module verkennen we verschillende aspecten die het (post)moderne identiteitsbegrip vormgeven en spitsen ons daarbij toe op religieuze oriëntatie. Wat leert de Bijbel over identiteit of wat was de identiteit van Jezus? De module heeft verheldering op het oog van een markant hedendaags thema.


Deze module verkent het thema ‘waarheid’. Het is voorin de 21e eeuw gangbaar om te poneren dat er vele waarheden zijn of dat ‘ieder zijn waarheid heeft.’ Dit postmoderne levensgevoel houden we in deze module voor het heldere licht van rede en traditie. We beschouwen daarbij een aantal hedendaagse topics zoals religieus populisme, polarisatie, post-theïsme en andere. Ook deze module beoogt verheldering te brengen in een complex thema.


In deze module komt een overzicht aan bod van de vorming van het westerse vrijheidsbegrip. We overlopen de grondslagen ervan in de Bijbel – Van Exodus tot het Johannesevangelie – en beschouwen het belang van vrijheid in zowel de Bijbelse theologie als de Verlichting. Ook het begrip ‘vrijheid’ in de islam komt aan bod. Ook deze module is voornamelijk informatief bedoeld en wil aanzetten tot verdere studie.


This is the online platform for doctoral students to exchange their work, ideas and all other interesting documents, such as articles, conferences, lectures and so on.

Hermeneutiek is de studie van interpretatie van teksten. Met name in de theologie speelt de kunst van het interpreteren een grote rol. We hebben immers te maken met antieke teksten. Ze vormen de basis van de geloofsopvattingen en de theologische stelsels die uit de studie van de Bijbel en andere tradities voortkomen. We gebruiken het woordje ‘kritiek’, afgeleid van het Griekse ‘krinomai’ dat scheiden, schiften, onderscheiden, maar ook beslissen of oordelen betekent. Als we over kritische hermeneutiek spreken, bedoelen we de traditie die sinds de verlichting in de westerse cultuurwetenschappen aan de orde van de dag is. Het gaat dan over de maat nemen van aangereikte kennis of teksten volgens bepaalde criteria. Een kritische reflectie neemt het gebodene niet zomaar aan, maar stelt vragen naar de normen en waarden die daarin tot uitdrukking komen.


In deze cursus overlopen we 25 eeuwen filosofie in vogelvlucht. Hoe brachten vroege denkers de werkelijkheid in kaart? We zien hoe denkpatronen zich ontwikkelden doorheen de eeuwen, welke invloeden ertoe bijdroegen en hoe ons huidige wetenschappelijke wereldbeeld tot stand kwam. De grondlijnen die we volgen zijn deze die de westerse cultuur tot stand bracht. Vanuit deze inleidende kennis kan men in verschillende richtingen zijn filosofische kennis verder uitbreiden. Dit overzicht is een vertrekpunt.

Voor velen staat religie lijnrecht tegenover de rede en sluit wetenschap elke vorm van geloof uit. 

Geloof en wetenschap ontstaan vanuit de fundamentele tendens van de mens om uiting te geven aan onze nood aan coherentie. De inhoudelijke voorstellingen van geloof en wetenschap zijn afhankelijk van tijd en context. In deze module brengen we daarom het hedendaagse debat tussen geloof en wetenschap voor het voetlicht. 


Encyclopedische aspecten van de studie theologie en de hermeneutische kernvragen. 

Aandacht voor de problematiek profetie versus moderniteit, religie versus wetenschap en geloof versus rede.

In deze module onderzoeken we de handelingswetenschap die haar kennis en inspiratie haalt uit de Bijbel en de christelijke traditie. Ethiek is de discipline waarin wordt nagedacht over het leven of het bestaan en wat goed, minder goed of zelfs kwaad is. 'Christelijke ethiek’ is dan het nadenken over deze zaken vanuit de joods-christelijke traditie die de westerse cultuur mede vormgaf.


In deze cursus komen de grondslagen van het protestantisme aan bod. Welke ideeën ontvlamden voorin de 16e eeuw en hoe veranderden ze de wereld? De belangrijke theologen en hun voornaamste stellingen komen uitvoerig aan bod. We maken kennis met Maarten Luther en Johannes Calvijn, Maar ook Melanchton, Zwingli en Bucer komen aan bod. Deze basiscursus heeft een uitvoerige documentatiemap, waardoor men de sleutelteksten van de Reformatie zelf kan lezen. Voor wie van dicht of ver met het protestantisme te maken heeft, is deze module basisstof.

Deze module beschrijft hoe het christendom tot stand kwam. Hiervoor zullen we in deze cursus zoeken naar de inhoud, de historische ontwikkeling en de filosofische grondslagen van de christelijke religie. 

De drie sporen lopen door elkaar, omdat de systematische doordenking van het geloof gelijke tred moet houden met de ontwikkeling en de resultaten van de wetenschap. De ontwikkeling van het christendom is ook de ontwikkeling van dogma's.


Wanneer en hoe zijn de ideeën van de Reformatie onze streken binnengedrongen? Hoe reageerden de rooms-katholieke kerk en de politieke leiders op de invoering van deze ideeën? Wat waren de gevolgen? Hoe ziet het protestantisme in België er vandaag uit? De module "Geschiedenis van het Protestantisme in België" tracht een antwoord te geven op deze vragen.

Deze module geeft eerst een korte inleiding over de introductie van het christendom in onze gewesten en de voorgeschiedenis van de reformatie, en bespreekt vervolgens de opkomst en verspreiding van de reformatie.

Er wordt veel aandacht besteed aan de historische context in onze gewesten. Onze gewesten zijn een grensgebied tussen het noorden en het zuiden, tussen de Germaanse cultuur en de cultuur van het Middellandse zeegebied. En deze culturen en denkwijzen botsten voortdurend.

Naast de geschiedenis van het Belgisch protestantisme, bevat deze module ook een aantal biografieën zodat ook aandacht aan een aantal specifieke figuren wordt geschonken.

De syllabus eindigt met enkele tijdlijnen om de geschiedenis ook op een visuele manier voor te stellen.


De Apostolische geloofsbelijdenis die in de 4e eeuw te Nicea ontstond, vormt nog steeds het centrale belijdenisdocument van alle christelijke denominaties. Een grondige analyse van deze tekst, met voorkeur uit de Griekse grondtekst, biedt een degelijk inzicht in de grondlijnen van het christelijk geloof en de dogmatiek. In deze module gaat de student zelf aan de slag met de tekst, doet opzoekingen naar betekenis en interpretaties en vormt zodoende een eigen visie op mogelijke interpretatiemodellen. 

De relatie tussen Joden en niet-Joden is vaak heel moeilijk en problematisch geweest. Wij gaan deze relatie door de geschiedenis heen bestuderen, in het bijzonder de relatie tussen het Christendom en het Jodendom in verleden en heden wordt onderzocht.

Om de relatie tussen de Kerk en het Jodendom te begrijpen, kijken wij eerst naar de relatie tussen Joden en niet-Joden vóór het Christendom. Het studiemateriaal begint dus met een beschrijving van de relatie tussen Joden en niet-Joden zoals we dat in het Eerste Testament en in de Antieke Wereld terugvinden.

We analyseren de relatie tussen Joden en niet-Joden ten tijde van het Tweede Testament, de relatie in de Joodse geschriften, en de gevolgen van de Joodse opstanden.

Daarna gaan we voor elke periode in de Europese geschiedenis na hoe de relatie tussen Joden en Christenen verliep: tijdens de Vroege Kerk, bij de kerkvaders, in de Middeleeuwen, tijdens de Reformatie, tijdens de Verlichting, en in de 19e en 20e eeuw. Er wordt ook aandacht besteed aan het Zionisme, en aan de antisemitische legende van het “Sacrament van Mirakel”.

In deze kennismakingscursus maken we kennis met een van de grootste christelijke denominatie die uit de Reformatie is voortgekomen.

Van Luther, de theoloog die het christendom veranderde, tot hedendaagse lutheranen, bestuderen we de theologie, de liturgie en de muziek, de geschriften, de mensen, enz.

Dit is een keuzevak van 5ECTS.

Het eerste deel van de module, Kerkorde, behandelt teksten uit de Constitutie en Kerkorde die de (goede) orde binnen de Verenigde Protestantse Kerk in België (VPKB) bewaren.

In de protestantse traditie heeft elke kerk haar eigen kerkorde. Wat is er dan zo uniek aan de Belgische? Of wat is er zo Belgisch aan de protestantse kerkorde? 

De student ontdekt de ecclesiologische basis van de kerkorde. Verder worden de hoofdlijnen, de achtergrond van het ontstaan, de functie en de ontwikkeling van de kerkorde van de VPKB en haar structuur besproken. 

Wat een kerk tot een kerk maakt is de eigenlijke vraag die centraal staat in het onderwerp kerkrecht. Wanneer is een groep mensen een kerk en waarom? Waarom identificeert de VPKB haar geloofsbelijdenis als een geloofsverklaring? Welk model van kerkelijke organisatie koos de VPKB bij haar oprichting? Door middel van casussen en oefeningen leert de student de kerkorde in de praktijk toe te passen door het lezen en begrijpen van wetteksten. 

Wie zelf in de teksten wil zoeken naar antwoorden op de vraag of iedereen, ongeacht leeftijd en geslacht, predikant kan worden in de VPKB of wat het hoogste gezag in de kerk is en toch niet alle bevoegdheden heeft, leert in deze module de nodige vaardigheden daarvoor. Ook de oecumenische contacten van de VPKB en de merkwaardige relatie met de Belgische overheid komen aan bod.

De cursus eindigt met een overzicht van de diversiteit aan bedieningen en opdrachten die de VPKB verrijkt op het kruispunt van kerk en samenleving.

In deze cursus maak je kennis met de ontwikkelingen binnen de Praktische Theologie in de afgelopen decennia. De ontwikkeling van een kerkelijk vakgebied naar een handelingswetenschap komt daarbij aan de orde. De verhouding tot de sociale wetenschappen komt aanbod. Zo zal er worden stilgestaan bij de godsdienstsociologie. 

Ook is er aandacht voor de nieuwste ontwikkelingen, met name voor de collaboratieve approach.

Door de systematische bestudering van twee handboeken maakt de student kennis met het brede terrein van deze twee disciplines binnen de Praktische Theologie. Door opdrachten waarin de huidige praktijk wordt vergeleken met de bestudeerde theorie wordt de inhoud actueel. Deze opdrachten helpen de studenten ook om zich de inhoud persoonlijk toe te eigenen. Juist in deze tijd van transitie is de wisselwerking tussen de theoretische concepten, de veranderende praktijk en de persoonlijke visie noodzakelijk. de bijeenkomsten zijn op die interactie gericht.

Doelstelling:

De student(e) kent de belangrijkste veranderingen binnen dit vakgebied en kan op basis van een eigen onderbouwde visie kiezen voor de vormgeving van eigen onderwijsactiviteiten.

Inhoud:

Iedere deelnemer voert de stappen van een ontwerponderzoek uit om tot een visie op onderwijs te komen en die visie ook te kunnen vertalen in concrete activiteiten. Naar gelang de mogelijkheden worden de ontwerpen ook uitgeprobeerd.

Aan de orde komen: visies op leren, onderwijskundige uitgangspunten, doelstellingen, didactiek en evaluatie

Inhoud

Vanuit concrete erediensten wordt het spoor terug gezocht in de tijd en de tradities naar achterliggende vormen en overtuigingen. De aanpak is die van onderzoekend en ontwerpend leren. Aspecten die in ieder geval aan de orde komen: jaarorde, vaste onderdelen, preken, sacramenten en gebouwen.

Het doel van de zoektocht is een gefundeerde, persoonlijke visie op de kwaliteitseisen die in deze tijd gesteld kunnen worden aan eredienst en preek.

Doelstelling

De student(e) verkent de belangrijkste onderdelen van de liturgie en de achterliggende tradities. Op basis van deze verkenning worden de theoretische concepten erachter gewogen, zowel theologisch als religiewetenschappelijk. De student bezint zich op de plaats van de preek in de eredienst en verkent de hermeneutische implicaties. Deze verkenningen hebben een direct verband met de eigen spiritualiteit.


In deze cursus wordt de student geleerd om zelfstandig, met gebruikmaking van hulpmiddelen (software-programma's, grammatica's en woordenboeken), teksten uit de Bijbel te vertalen. 

Deze module biedt inzicht in de werking van de Bijbelse talen (Klassiek Hebreeuws en Koinè-Grieks) en legt hierbij de nadruk op de syntaxis. De ontleding van woorden wordt in deze cursus niet aangeleerd, maar vervangen door de hulpmiddelen. Deze verkorte cursus is voldoende om een 'notie' te hebben van de Bijbelse talen, zonder dat alle regels en woorden uit het hoofd geleerd moeten worden. 

Voordeel van deze cursus is dat de student in een relatief kort tijdsbestek toegang krijgt tot de grondtalen van de Bijbel en daarbij zelf de bestaande vertalingen kan beoordelen en naar waarde schatten. 

"Ut unum sint! That they may be one!" is the slogan of the Ecumenical Movement. But what do actually we mean by 'ecumencial studies'? In this introductory couse we will be looking at the stumbling blocks for unification of the different churches, but also how these denominations have entered into a dialogue through the years. This has lead to greater cooperation and even official agreements.

This is an optional course worth 5ECTS.


In this introductory course we will be studying the largest single denomination to have come out of the Reformation Era and the third largest Christian communion.

From Henry VIII, through the centuries to today, we will be looking at the people, the music and liturgy, the theology, etc. of a Christian tradition that spread throughout the World during the British Empire.

This is an optional course worth 5ECTS

This course covers the foundations of Protestantism. What ideas ignited at the forefront of the 16th century and how did they change the world? The important theologians and their main theses are discussed in detail. We are introduced to Martin Luther and John Calvin, but Melanchton, Zwingli and Bucer are also covered. This basic course has a comprehensive documentation folder, allowing one to read the key texts of the Reformation for themselves. For anyone from near or far with Protestantism, this module is basic material.

In this course the student is introduced to the world of the Old Testament. It is an introductory course, which means that many different subjects will be covered. The following topics will be discussed: 

 • Contents and origins of the Hebrew Bible
 • Theology of the Hebrew Bible
 • History of Ancient Israel
 • Modern Bible reading
 • Some general themes from the Hebrew Bible in more detail

After the course the student will have a general understanding of the origins and contents of the Hebrew Bible and an insight into the current state of biblical science.

This course introduces students to the world of the New Testament. This is an introductory course, which means that many different topics will be covered. These include the following topics: 

 • New Testament content and origins
 • Theology of the New Testament
 • The Gospels and the epistles
 • The historical Jesus
 • The apocrypha

After the course, students will have a general understanding of the origins and content of the New Testament and an understanding of the current state of biblical scholarship.


Students are introduced to the values that Judaism has made its own throughout its long eventful history, in which it sought to remain true to the Bible despite everything.

This module constitutes an introduction to Religious Studies. This subject area has been part of the academic curriculum for only a few decades. People used to speak of 'world religions' or 'religious studies'. Religion Studies encompasses a wide range of perspectives and asks the question of why and how religions are viewed. In this module, students will discover the key concepts and terminology of this field. Also, in 10 lessons, one gets an overview of the main theoretical perspectives and methodological approaches. Since Religion Studies assumes an interdisciplinary academic approach, sociological, anthropological, political and economic approaches to religion are also covered.      


This course provides an overview of the major world religions. After an introduction on the earliest paleontological forms of religion among our ancestors, the overview provided by that course falls into two major parts. In Part 1, we see the historical origins of the major religious traditions that developed around the world beginning with the agricultural revolution and especially during the Axial Age (beginning in the 9th century BCE). We will study the frames of mind that underlie religious representations, artifacts, and writings. In Part 2 of this course, we will see the current forms of the world's religions. What are the foundations, structures, developments, and contexts of the major world religions? In the process, the student will conduct her own research on a contemporary form of religion and present her findings.  


In this introductory course we will encounter one of the largest Christian denominations worldwide to have come out of the Reformation.

From Luther, and his theology that changed Christianity, to the present-day, we will be looking at writings, liturgy and music, people, etc.

This is an optional course worth 5ECTS.

In this introductory course we will be looking at art and religion and theology as one of the most fascinating combinations in human activity and expression: the Bible, Christianity’s ‘handbook’ is a compendium for religious artistic themes. In order to explore this relationship however, we will not be studying a chronological overview of religious art from Prehistory to our Contemporary Times.

The ten chapters will focus mostly on the plastic or visual arts (painting, sculpture, film, …) and architecture in relation to Western Christianity as we find it in Europe and North America. Focusing on Western Christianity also means that we can go deeper into underlying ‘regional denominational’ theology. We will however make some side-excursions to explore two of the other Abrahamic faiths, Judaism and Islam.

This is an optional course worth 5ECTS

The relationship between Jews and non-Jews has often been very difficult and problematic. We are going to study this relationship throughout history, especially the relationship between Christianity and Judaism in the past and present.

To understand the relationship between the Church and Judaism, we first look at the relationship between Jews and non-Jews before Christianity. The study material therefore begins with a description of the relationship between Jews and non-Jews as we find it in the First Testament and in the Antique World.

We analyze the relationship between Jews and non-Jews at the time of the Second Testament, the relationship in Jewish writings, and the consequences of the Jewish revolts.

Then, for each period of European history, we look at the relationship between Jews and Christians: during the Early Church, with the Church Fathers, in the Middle Ages, during the Reformation, during the Enlightenment, and in the 19th and 20th centuries. Attention is also paid to Zionism, and to the anti-Semitic legend of the "Sacrament of Miracle".