Wanneer en hoe zijn de ideeën van de Reformatie onze streken binnengedrongen? Hoe reageerden de rooms-katholieke kerk en de politieke leiders op de invoering van deze ideeën? Wat waren de gevolgen? Hoe ziet het protestantisme in België er vandaag uit? De module "Geschiedenis van het Protestantisme in België" tracht een antwoord te geven op deze vragen.

Deze module geeft eerst een korte inleiding over de introductie van het christendom in onze gewesten en de voorgeschiedenis van de reformatie, en bespreekt vervolgens de opkomst en verspreiding van de reformatie.

Er wordt veel aandacht besteed aan de historische context in onze gewesten. Onze gewesten zijn een grensgebied tussen het noorden en het zuiden, tussen de Germaanse cultuur en de cultuur van het Middellandse zeegebied. En deze culturen en denkwijzen botsten voortdurend.

Naast de geschiedenis van het Belgisch protestantisme, bevat deze module ook een aantal biografieën zodat ook aandacht aan een aantal specifieke figuren wordt geschonken.

De syllabus eindigt met enkele tijdlijnen om de geschiedenis ook op een visuele manier voor te stellen.


De Apostolische geloofsbelijdenis die in de 4e eeuw te Nicea ontstond, vormt nog steeds het centrale belijdenisdocument van alle christelijke denominaties. Een grondige analyse van deze tekst, met voorkeur uit de Griekse grondtekst, biedt een degelijk inzicht in de grondlijnen van het christelijk geloof en de dogmatiek. In deze module gaat de student zelf aan de slag met de tekst, doet opzoekingen naar betekenis en interpretaties en vormt zodoende een eigen visie op mogelijke interpretatiemodellen. 

De relatie tussen Joden en niet-Joden is vaak heel moeilijk en problematisch geweest. Wij gaan deze relatie door de geschiedenis heen bestuderen, in het bijzonder de relatie tussen het Christendom en het Jodendom in verleden en heden wordt onderzocht.

Om de relatie tussen de Kerk en het Jodendom te begrijpen, kijken wij eerst naar de relatie tussen Joden en niet-Joden vóór het Christendom. Het studiemateriaal begint dus met een beschrijving van de relatie tussen Joden en niet-Joden zoals we dat in het Eerste Testament en in de Antieke Wereld terugvinden.

We analyseren de relatie tussen Joden en niet-Joden ten tijde van het Tweede Testament, de relatie in de Joodse geschriften, en de gevolgen van de Joodse opstanden.

Daarna gaan we voor elke periode in de Europese geschiedenis na hoe de relatie tussen Joden en Christenen verliep: tijdens de Vroege Kerk, bij de kerkvaders, in de Middeleeuwen, tijdens de Reformatie, tijdens de Verlichting, en in de 19e en 20e eeuw. Er wordt ook aandacht besteed aan het Zionisme, en aan de antisemitische legende van het “Sacrament van Mirakel”.

In deze kennismakingscursus maken we kennis met een van de grootste christelijke denominatie die uit de Reformatie is voortgekomen.

Van Luther, de theoloog die het christendom veranderde, tot hedendaagse lutheranen, bestuderen we de theologie, de liturgie en de muziek, de geschriften, de mensen, enz.

Dit is een keuzevak van 5ECTS.