Deze module vormt een inleiding op Religiestudies. Dit vakgebied behoort slechts enkele decennia tot het academisch curriculum. Men sprak voorheen over 'wereldreligies' of 'godsdienstwetenschappen'. Religiestudies omvat een breed scala aan perspectieven en stelt de vraag naar het waarom en hoe men religies beschouwt. In deze module ontdekt de student de sleutelconcepten en terminologie van dit vakgebied. Ook krijgt men in 10 lessen een overzicht van de voornaamste theoretische perspectieven en methodologische benaderingen. Aangezien Religiestudies een interdisciplinaire academische aanpak veronderstelt komen ook sociologische, antropologische, politiek en economische  benaderingen van religie aan bod.       

In deze module nemen we de verschillende opvattingen over de verhouding tussen religie en samenleving onder de loep. Het gaat daarbij om de sociologische ontwikkelingen die zich in het kader van religieuze zingeving voordoen. Het baanbrekende werk van enkele markante godsdienstsociologen zoals Emile Durkheim en Max Weber komt daarbij aan bod. Ook voeren we een aantal dieptepeilingen door en leggen de vinger op de pols van hedendaagse maatschappelijke tendensen zoals toenemende secularisering en fundamentalisme. Deze cursus is onontbeerlijk voor wie met religie in de samenleving te maken heeft.   

In de antropologie van de religie gaan we op zoek naar de verhouding tussen de mens en het 'heilige'. Daarbij maken we uitvoerig gebruik van de onderzoeksresultaten van andere menswetenschappen, zoals psychologie, neurologie, etnografie, sociologie en culturele studies van volken en tradities. Deze voortschrijdende kennis levert ons een vernieuwd perspectief op om naar religie te kijken. Het evolutionaire denken neemt daarin een belangrijke plaats. In deze cursus beschrijven we dit antropologische perspectief op religie en passen deze beschouwing toe op de Bijbel en andere antieke teksten.    

De studenten maken kennis met de waarden die het Jodendom zichzelf heeft eigen gemaakt in de lange bewogen geschiedenis, waarin men ondanks alles trouw aan de Bijbel wilde blijven.


Zoals een gebied haar zichtbare oppervlakte te danken heeft aan de ondergrondse voedingsbodem, zo heeft elke cultuur onzichtbare tendensen die haar werking bepalen. In deze cursus leren we over de ondergrondse bewegingen die het westerse christendom mede hebben bepaald. We spreken over 'alternatieve' stromingen omdat de triomferende traditie van meet af aan een scherp onderscheid maakte tussen de 'ware' gelovigen en de 'ketters.' In deze module komen de uitgestotenen van het christendom aan bod. We leren over gnostiek, hermetisme, katharen, rozenkruisers en vrijmetselarij. Een degelijk inzicht in wat deze alternatieve bewegingen doorgeven levert een verhelderend beeld van het klassiek christendom op.

In de literatuur is de erfenis van de christelijke cultuur diep doorgedrongen. In de moderniteit weegt de Bijbelse achtergrond van vele literaire teksten door. In deze module maken we een overzicht en verkennen het literaire terrein, op zoek naar Bijbelse en christelijke wortels. Het is verrassend en tegelijk interessant om te merken dat talloze auteurs worstelden met de religieuze componenten in onze cultuur. Deze module vraagt leeswerk. 

De popmuziek bulkt van de religieuze verwijzingen en achtergronden. Een zoektocht en inventarisatie van de verbinding tussen moderne jongerencultuur en antieke geloofsvoorstellingen levert een helder zicht op de ontwikkelingen die de mensheid de voorbije honderd jaar doormaakte. On deze module focussen we op de moderne muziekcultuur die na Wereldoorlog II haar vleugels uitsloeg. De leggen daarbij verbanden met Bijbelse begripsvorming en religieuze inspiratie. De module leert de student een degelijke onderbouwde positiebepaling aan te nemen ten aanzien van popmuziek en geloof.

Deze module bespreekt het ontstaan, de geloofsinhoud en de ontwikkeling van de islam. De belangrijkste begrippen en stromingen komen aan bod en worden helder uitgelegd. Ook worden er lijnen getrokken vanuit de Joods-christelijke en Bijbelse traditie die binnen de islamitische traditie geplaatst kunnen worden. Verder worden aanzetten gegeven om een visie te ontwikkelen op de (recente) problematiek tussen de islam en de monotheïstische religies en de seculiere samenleving.


Religie en kunst zijn zeer menselijke activiteiten. De combinatie van de twee heeft in de geschiedenis heel wat fantastische en boeiende resultaten opgeleverd. De Bijbel zelf, het heilige boek van het christendom, is een ware handleiding voor thema's in de kunst. 

In de 10 hoofdstukken van deze cursus zullen we meer over deze prachtige interactie tussen kunst, theologie en godsdienst leren kennen. We zullen thematisch te werk gaan en vooral de plastische kunsten en bouwkunst in het Westerse christendom zullen aan bod komen, maar er is ook tijd om naar andere delen van de wereld te kijken en met de twee andere abrahamitische wereldreligies kennis te maken, nl. het jodendom en de islam.