This course provides an overview of the major world religions. After an introduction on the earliest paleontological forms of religion among our ancestors, the overview provided by that course falls into two major parts. In Part 1, we see the historical origins of the major religious traditions that developed around the world beginning with the agricultural revolution and especially during the Axial Age (beginning in the 9th century BCE). We will study the frames of mind that underlie religious representations, artifacts, and writings. In Part 2 of this course, we will see the current forms of the world's religions. What are the foundations, structures, developments, and contexts of the major world religions? In the process, the student will conduct her own research on a contemporary form of religion and present her findings.  


In this course we will be looking at art and religion and theology as one of the most fascinating combinations in human activity and expression: the Bible, Christianity’s ‘handbook’ is a compendium for religious artistic themes. In order to explore this relationship however, we will not be studying a chronological overview of religious art from Prehistory to our Contemporary Times.

The ten chapters will focus mostly on the plastic or visual arts (painting, sculpture, film, …) and architecture in relation to Western Christianity as we find it in Europe and North America. Focusing on Western Christianity also means that we can go deeper into underlying ‘regional denominational’ theology. We will however make some side-excursions to explore two of the other Abrahamic faiths, Judaism and Islam. 

This module constitutes an introduction to Religious Studies. This subject area has been part of the academic curriculum for only a few decades. People used to speak of 'world religions' or 'religious studies'. Religion Studies encompasses a wide range of perspectives and asks the question of why and how religions are viewed. In this module, students will discover the key concepts and terminology of this field. Also, in 10 lessons, one gets an overview of the main theoretical perspectives and methodological approaches. Since Religion Studies assumes an interdisciplinary academic approach, sociological, anthropological, political and economic approaches to religion are also covered.      


Deze module vormt een inleiding op Religiestudies. Dit vakgebied behoort slechts enkele decennia tot het academisch curriculum. Men sprak voorheen over 'wereldreligies' of 'godsdienstwetenschappen'. Religiestudies omvat een breed scala aan perspectieven en stelt de vraag naar het waarom en hoe men religies beschouwt. In deze module ontdekt de student de sleutelconcepten en terminologie van dit vakgebied. Ook krijgt men in 10 lessen een overzicht van de voornaamste theoretische perspectieven en methodologische benaderingen. Aangezien Religiestudies een interdisciplinaire academische aanpak veronderstelt komen ook sociologische, antropologische, politiek en economische  benaderingen van religie aan bod.       

Zoals een gebied haar zichtbare oppervlakte te danken heeft aan de ondergrondse voedingsbodem, zo heeft elke cultuur onzichtbare tendensen die haar werking bepalen. In deze cursus leren we over de ondergrondse bewegingen die het westerse christendom mede hebben bepaald. We spreken over 'alternatieve' stromingen omdat de triomferende traditie van meet af aan een scherp onderscheid maakte tussen de 'ware' gelovigen en de 'ketters.' In deze module komen de uitgestotenen van het christendom aan bod. We leren over gnostiek, hermetisme, katharen, rozenkruisers en vrijmetselarij. Een degelijk inzicht in wat deze alternatieve bewegingen doorgeven levert een verhelderend beeld van het klassiek christendom op.

In deze module nemen we de verschillende opvattingen over de verhouding tussen religie en samenleving onder de loep. Het gaat daarbij om de sociologische ontwikkelingen die zich in het kader van religieuze zingeving voordoen. Het baanbrekende werk van enkele markante godsdienstsociologen zoals Emile Durkheim en Max Weber komt daarbij aan bod. Ook voeren we een aantal dieptepeilingen door en leggen de vinger op de pols van hedendaagse maatschappelijke tendensen zoals toenemende secularisering en fundamentalisme. Deze cursus is onontbeerlijk voor wie met religie in de samenleving te maken heeft.   

In de antropologie van de religie gaan we op zoek naar de verhouding tussen de mens en het 'heilige'. Daarbij maken we uitvoerig gebruik van de onderzoeksresultaten van andere menswetenschappen, zoals psychologie, neurologie, etnografie, sociologie en culturele studies van volken en tradities. Deze voortschrijdende kennis levert ons een vernieuwd perspectief op om naar religie te kijken. Het evolutionaire denken neemt daarin een belangrijke plaats. In deze cursus beschrijven we dit antropologische perspectief op religie en passen deze beschouwing toe op de Bijbel en andere antieke teksten.    

Deze module bespreekt het ontstaan, de geloofsinhoud en de ontwikkeling van de islam. De belangrijkste begrippen en stromingen komen aan bod en worden helder uitgelegd. Ook worden er lijnen getrokken vanuit de Joods-christelijke en Bijbelse traditie die binnen de islamitische traditie geplaatst kunnen worden. Verder worden aanzetten gegeven om een visie te ontwikkelen op de (recente) problematiek tussen de islam en de monotheïstische religies en de seculiere samenleving.