In de hedendaagse samenleving heeft religie geen evidente plaats meer. Tegelijk neemt religieuze diversiteit toe, waardoor tradities het steeds moeilijker hebben. Dit stelt hedendaagse theologen voor grote uitdagingen. Hoe kunnen we de Bijbelse en traditionele zingeving vertolken, zodanig dat mensen opnieuw weerbaar worden? Geloof is een menselijke kwaliteit die mensen zekerheid en zelfaanvaarding schenkt. In confrontatie met de klimaatcrisis en de ongelijkheid in de wereld neemt defaitisme vaak de overhand. In deze cursus onderzoeken we de Bijbel en de traditie op zoek naar weerbaarheid.

In deze reeks verzamelen we de opbrengst van de Bijbelse Theologie van de afgelopen decennia en willen we een nieuwe stap zetten. Onze tijd nodigt uit tot aandacht voor het uitzonderlijke, voor het incidentele, voor het eigene. Nu de traditie stokt, spreken we minder vanzelf, is de verkondiging geen gegeven. We zoeken opnieuw naar de stem van een verhaal in de verwachting dat het ons opnieuw zal aanzetten tot spreken. In vier bijeenkomsten verkennen we de hoofdlijnen van het vakgebied.

In deze cursus wordt het fenomeen van de 'apocalyptiek' belicht vanuit twee onderzoeksvelden. In de eerste plaats vanuit de Bijbelwetenschap, aangezien de broedplaats van apocalyptisch denken in de Bijbelse literatuur ligt. Complementair is het veld van de Religiestudies, met aandacht voor de apocalyptiek in christelijke tradities door de eeuwen heen en in de Islam. 

Deze cursus biedt een helder overzicht van het ontstaan van apocalyptisch denken, van de fundamentele ideeën die eraan ten grondslag liggen en van de ontwikkeling van deze ideeën door de eeuwen heen. Het blijkt dat apocalyptische opvattingen, beelden en literatuur tot op de dag van vandaag springlevend zijn en in onze tijd (zoals in elke periode) opnieuw worden vormgegeven. We gaan dan ook op zoek naar de bron van deze oeroude beelden en vinden ze terug op de vreemdste plaatsen van onze cultuur vandaag.

In deze cursus wordt het fenomeen van religieus 'radicalisme' belicht vanuit twee onderzoeksvelden. In de eerste plaats vanuit de bijbelse wetenschappen. We stellen de vraag in hoeverre de Bijbel radicale opvattingen verkondigt en in welke mate wij hierdoor (nog steeds) bepaald worden? Deelvragen hierbij zijn hoe het mogelijk is dat religieuze teksten mensen radicaal kunnen beïnvloeden en of radicale teksten altijd tot radicaal gedrag moeten leiden? Hoe kunnen we ontsnappen aan (religieus) radicalisme?

Het tweede veld is dat van de Religiestudies waarbij dieper ingegaan wordt op de sociale en psychologische achtergronden van radicaal denken en fanatisme. De radicale achtergrond van het ontluikende protestantisme in de 16e eeuw wordt hierbij ook belicht.

Lezingen over de kruistochten en antisemitisme vervolledigen de cursus als uitingsvormen van een uiterst radicaal geloof in de 'eigen waarheid'. 

This is the online platform for doctoral students to exchange their work, ideas and all other interesting documents, such as articles, conferences, lectures and so on.