In this course the student is introduced to the world of the Old Testament. It is an introductory course, which means that many different subjects will be covered. The following topics will be discussed: 

  • Contents and origins of the Hebrew Bible
  • Theology of the Hebrew Bible
  • History of Ancient Israel
  • Modern Bible reading
  • Some general themes from the Hebrew Bible in more detail

After the course the student will have a general understanding of the origins and contents of the Hebrew Bible and an insight into the current state of biblical science.

In deze cursus wordt de student vertrouwd gemaakt met de wereld van het Oude Testament. Het gaat om een inleidende cursus, wat betekent dat veel verschillende onderwerpen aan bod zullen komen. Het gaat hierbij om de volgende thema's: 

  1. Inhoud en ontstaan Hebreeuwse Bijbel
  2. Theologie van de Hebreeuwse Bijbel
  3. Geschiedenis van het Oude Israël
  4. Modern Bijbel lezen
  5. Enkele algemene thema’s uit de Hebreeuwse Bijbel nader belicht

Na de cursus zal de student een algemeen begrip hebben van het ontstaan en de inhoud van de Hebreeuwse Bijbel en inzicht in de huidige stand van de Bijbelwetenschap.

De curus bevat veel aanvullende literatuur in het Engels.